رزمایش هماهنگ کشوری شباب با اعلام رمز "نصر من الله وفتح القریب"اغاز شد.